درباره ما

مجموعه بجین پارس

گروه صنعتی بجین پارس اولین طراح و تولید کننده ماشین آلات رول فرمینگ مقاطع مختلف LSF و CFS تمام اتوماتیک با سیستم منحصر به فرد کامپیوتری در ایران است.

که با تلاش شبانه روزی مهندسین و متخصصان مجموعه بجین پارس موفق به ساخت این دستگاه که قابل رقابت با دستگاههای مشابه اروپایی، آمریکایی و کانادایی می باشد، گردیده است و نیز در این راستا موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن شده است.

همچنین این مجموعه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮم دﻫﯽ و ﭘـﺎﻧﭻ را روي اﻧـﻮاع ورق ﻫـﺎي (ﮔــﺎﻟﻮاﻧﯿـﺰه، روﻏﻨـﯽ، ﺳﯿـﺎه، آﻟـﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم، اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ) ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ (1.0 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ) اﻧﺠـﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎ در اﺧﺘﯿـﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻣﺴـﻠﻂ ﺑﻪ داﻧﺶ روز در ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎزه ایي، غیر سازه ایی و اﺗﺼﺎﻻت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي سبک LSF CFS، سازه های خورشیدی (با انواع فرم ها و پانچ ها) و پروفیل کنافی را در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در طرح های متنوع اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ال اس اف

ما از تماس شما خرسند خواهیم شد

آیا درخواست مشاوره یا سفارش دارید؟

مدیران مجموعه بجین پارس

مهندس-مهدی-کافی

آقای مهندس مهدی کافی

رئیس هئیت مدیره

مهندس-دانیال-چشمه-علائی

آقای مهندس دانیال چشمه علایی

عضو هئیت مدیره

مهندس مجتبی محمدی

آقای مهندس مجتبی محمدی

عضو رسمی هیئت مدیره

اسکرول به بالا
Call Now Button